Henriette Hørlücks Skole logo

Demokrati og folkestyre

Henriette Hørlücks Skole er optaget af at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Vi påskønner at være en del af et demokratisk samfund, hvilket i praksis betyder, at der er plads til alle uanset tro, køn, politisk ståsted, seksuel orientering og nationalitet. Det afspejles bl.a. i vores ønske om at skabe daglig samarbejde og samvær mellem vores danske og internationale afdeling således, at respekten for andre og andres meninger og baggrunde konstant udvikles og afprøves i virkelighedens rum. Det er væsentligt for os, at eleverne ved, at der i et demokrati er en sammenhæng mellem flertallets ret til at bestemme og en beskyttelse og anerkendelse af mindretallets holdning. Vi lægger vægt på at lære eleverne, hvordan man opfører sig, så det er rart at være sammen og at alle har ret til at være med i et fællesskab – men også pligt til selv at yde en indsats for dette.

Vi ønsker, at undervisningen er med til at udvikle og udfordre eleverne til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og kritiske sans. Eleverne skal derfor lære at diskutere og argumentere for egne synspunkter. Vi ønsker, at alle på skolen er ligeværdige. Eleverne inddrages derfor løbende i sager, der har betydning i deres liv. Bl.a. inddrages eleverne løbende i valget af de emner der undervises i.

Eleverne skal lære at diskutere og argumentere for egne synspunkter

Gennem en lang række aktiviteter i og på tværs af klasserne søger vi at styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Herunder FNs 17 verdensmål samt ligestilling mellem kønnene. Elevrådet udgøres af en pige og en dreng fra hver af klasserne fra 12 til 16 år. Elevrådets opgaver består blandt andet i at arrangere en fest for eleverne fra 1. – 5. årgang og at beslutte, hvad overskuddet skal bruges til. Som et andet eksempel på elevindflydelse kan nævnes, at 5. klasserne i 2016 på eget initiativ lavede en kampagne med plakater over hele skolen for en sjovere og grønnere skolegård. Ønsket var vanskeligt at overhøre og blev opfyldt ½ år efter således, at vi i dag har en helt nyindrettet skolegård.

En 40 år gammel tradition

Som et andet eksempel på medbestemmelse kan nævnes, at vi i mange år haft tradition for, at eleverne må vælge musik til morgensang. Hvis resten af klassen stemmer for et musikvalg, står eleven sammen med en klassekammerat foran hele skolen og præsentere valget, uanset alder. Samtidig er mikrofonen åben hver fredag for alle børn, der har noget på hjerte. Denne tradition blev grundlagt for mere end 40 år siden og vænner børnene til, at alles meninger og opfattelser har ligeværd og skal respekteres.