Selvfølgelig: Nej til mobning!

Definition: "En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer". Ved negative handlinger kan der være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting.
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre.
 • Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen

Norsk professor i psykologi, Dan Olweus

Elevhandleplan ved mobning

 • Sig STOP hvis du bliver drillet og ikke selv synes, det er sjovt
 • Undgå at lave kliker i pauserne dvs. lad være med at holde nogen udenfor
 • Hvis du tænker grimme ord om andre, skal de ikke siges højt, men blive inde i hovedet
 • Hvis du bliver mobbet, skal du: Fortælle det til de voksne på skolen eller fortælle det til en god ven, der kan sige det videre, hvis du selv synes, det er svært at få sagt Eller fortælle det til de voksne derhjemme
 • Hvis du ser en blive mobbet, skal du: Prøve at stoppe mobningen, hente en voksen eller sige det til en voksen på skolen

 

Voksenhandleplan ved mobning 

 • Hurtig indgriben fra de voksne på skolen, når mobning konstateres
 • Find ud af årsagen til mobning
 • Tal med mobberen og den mobbede evt. alene eller sammen med en kollega, hvis det er nødvendigt
 • Få styr på hvad der er sket og hvorfor
 • Lav aftaler med de implicerede ift. hvordan de skal omgås hinanden
 • Inddrag hjemmet, hvis det er nødvendigt
 • Aftal evt. et tidspunkt at snakke sammen igen for at se om aftalerne holder, og om det går bedre
 • Hvis det er generelle ting, der mobbes med, kan vi tage det op i klasseteamet eller til et møde i SFO
 • Husk altid at informere skolelederen om samtaler og evt. aftaler ift. mobning
 • Husk altid at informere de andre voksne på skolen, hvis der er særlig fokus på nogle elever ift. mobning, så vi alle kan hjælpes, så det bliver stoppet med det samme

Hvis en elev ikke kan finde ud af de aftalte spilleregler ift. Mobning/adfærd, træder følgende punkter i kraft:

 • Klasselæreren og en anden medarbejder holder møde med hjemmet, hvor der lægges en handleplan for, hvordan eleven skal opføre sig
 • Hvis det er nødvendigt, inddrages skolepsykologen
 • Der aftales et tidspunkt, hvor klasselæreren eller SFO-personalet ringer og samler op på aftalerne, hvordan går det? osv.
 • Hvis det er nødvendigt, indkaldes til endnu et møde med hjemmet. Her besluttes atter aftaler
 • Hvis der stadig ikke sker forbedringer, beslutter de implicerede medarbejdere og skolelederen hvor mange møder, der skal holdes, inden der skal laves en skriftlig aftale
 • En skriftlig aftale udarbejdes af de implicerede medarbejdere og skolelederen (og evt. en medarbejder mere/skolepsykologen, hvis det er nødvendigt)
 • Heri står helt klare spilleregler for, hvilke aftaler der er mellem skolen/SFO’en og eleven/hjemmet
 • Den skriftlige aftale udarbejdes inden mødet med elev/hjem og skrives under af både skolelederen, eleven og en forælder

Når den skriftlige aftale er udfyldt, træder følgende procedure i kraft:

 • Første gang aftalen brydes sendes eleven hjem én dag
 • Anden gang aftalen brydes sendes eleven hjem to dage
 • Tredje gang aftalen brydes stopper samarbejdet mellem hjemmet og skolen/SFO

 

Trivselsarbejdet på Henriette  Hørlücks  Skole og Odense International School 

Børns trivsel er fundamentet for udvikling og læring. Derfor prioriteres trivselsarbejdet på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School højt fra start til slut.

Formål
At opbygge et samlet trivselstilbud til vores elever og familier i erkendelse af, at arbejdet med trivsel og positive klassemiljøer og relationer ikke er et quick fix.

Mål med trivselsarbejdet på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School er:
At opbygge trygge og tillidsfulde klassemiljøer for at skabe optimale rammer for både den enkelte og gruppen. At forebygge og gribe ind over for mobning - så tidligt som muligt såvel som gennem hele skoleforløbet.

Trivsel og tryghed - de voksnes ansvar
Forskning gennem de seneste årtier viser, at man i skolesammenhæng har været tilbøjelige til at fokusere på enkeltindivider, når der mobbes og er dårlig trivsel i klasser - på 'mobbere(n)' og 'mobbeofferet'. Man bør i stedet forebyggende fokusere på at skabe trygge fællesskaber/ klassemiljøer. Det er afgørende, at arbejdet sker løbende, og at klasselæreren og øvrige hovedlærere er involveret.

Definition på trivsel
Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Definition på mobning
Mobning handler om udstødelse - eksklusion - af et socialt fællesskab. Mobning foregår i et gruppefællesskab og er karakteriseret ved gentagne udstødelseshandlinger, som står på i en længere periode. Mobning er et symptom på utryghed. Se Definition af mobning for uddybning.

"Det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte børn i tolerante og positive børnefællesskaber. Voksne - både forældre, lærere og fagfolk, der i fritiden arbejder med børn - spiller en vigtig rolle som guide og rollemodel for børnenes sociale liv og er således afgørende for forebyggelsen af mobning." (fra friformobberi.dk) Mobningens mekanismer - et nyt mobbesyn

Tre overordnede programmer i løbet af skoletiden samt ét gennemgående
"Fri for mobberi" (MaryFonden). Forårs-SFO – 2. Klasse/P3: Red Barnet for førskolebørn og indskoling: Primært klasselærerarbejde.

 • 1.-6. klasse: ART-forløb i 1., 3. og 6. klasse, P2, P4 og S7
 • 7.-9. klasse/S8-11: MOT Danmark motdanmark.dk (samt præsentation for 6. klasse)
 • 7. klasse: 5 forløb/moduler årligt à 2½-4 lektioner
 • 8. klasse: 4 forløb/moduler årligt à 2½-4 lektioner
 • 9. klasse: 3 forløb/moduler à årligt 2½-4 lektioner

Min skole – min ven!
Materialet, der hører til Red Barnets "Min skole – min ven!" og som anvendes på skolens årlige trivselsdag første fredag i marts og løbende af klasselæreren, er med til at binde alle klassetrin sammen og fremhæve det vigtige af, at trivselsarbejde er en fortløbende proces, der skal følge børnene, fra de starter på skolen, til de forlader den igen.

Hvorfor tre forskellige programmer?
Vi ønsker variation med sammenhæng og de tre tilbud er nært beslægtede og det giver derfor god mening at anvende dem i forlængelse af hinanden. Variationen gør, at elever (samt lærere og pædagoger) bevarer nysgerrigheden og gejsten for at arbejde med at forbedre klassemiljøer.

Fri for mobberi (forårsskole og 0. klasse)
Se friformobberi.dk

ART   (1. - 6. klasse)

1. kl. (6 uger à 2 gange pr. uge)

De sociale færdigheder kombineres med fysiske trivselsaktiviteter herunder samarbejdsøvelser og elementer fra ”Fri for Mobberi”.

3. kl. (6 uger à 2 gange pr. uge)

De sociale færdigheder kombineres med fysiske trivselsaktiviteter herunder samarbejdsøvelser, diverse aldersrelaterede dilemmaer (nøgleord: ærlighed, åbenhed, gruppepres, loyalitet, respekt, omsorg, én god ven kontra mange bekendte, hjælpsomhed, ansvarlighed, retfærdighed mm.) samt vredes- og frustrationshåndtering. På dette klassetrin spilles der små rollespil ud fra de forskellige emner, hvor eleverne gennemgår trinene via skuespil og efterfølgende debat.

6. kl. (6 uger à 2 gange pr. uge)

De sociale færdigheder kombineres med fysiske trivselsaktiviteter herunder samarbejdsøvelser, diverse aldersrelaterede dilemmaer (nøgleord: ærlighed, åbenhed, gruppepres, loyalitet, respekt, omsorg, én god ven kontra mange bekendte, hjælpsomhed, ansvarlighed, retfærdighed mm.) samt vredes- og frustrationshåndtering. På dette klassetrin spilles der små rollespil ud fra de forskellige emner, hvor eleverne gennemgår trinene via skuespil og efterfølgende debat.

Som en ekstra dimension tales der i 6. kl. om de forskellige karakteregenskaber der primært viser sig i dilemmacases. Eleverne forestå yderligere en selvvalgt social færdighed for resten af gruppen.

 

MOT  (7. - 9. klasse)

MOT er et trivselsprogram målrettet 7.-9. klassetrin. MOT er bygget op af ung-til-ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod. Dette er med til at gøre MOT til en velegnet fortsættelse af ART-forløbene tidligere i børnenes skoleforløb på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School.

4 principper:

 1. Vi arbejder på forkant
 2. Vi forstærker det positive
 3. Vi ser på det hele menneske
 4. Vi bruger ansvarlige kulturbyggere til at inkludere andre

De tre grundpiller i MOT

 1. MOD til at leve
 2. MOD til at sige nej
 3. MOD til omsorg